Kuhu kaovad lapsed Saaremaalt?

 

 

koit kelder kuhu lapsed saaremaal

 

Mis juhtus nädal tagasi?

Lapsi jääb Saaremaal aina vähemaks ning seoses sellega väheneb ka meie koolide arv. Viimase 10 aastaga on kooliskäivate laste hulk vähenenud Saaremal ligi 20%. Lisaks on mitmed koolid Saaremaal suletud või vähendatud neis avatud kooliastmeid.

Vaata ise oma silmaga, mis toimub:

koit kelder lapsed saaremaal

Graafik: Saarte Hääl


Nädal tagasi osalesin Raadio Kadi Keskpäeva saates, mida vedas Tõnis Kipper. Jutuajamise fookuses olid Saaremaa haridusteemad.

Seoses Kadi Raadios toimunud haridusdebatiga on paslik välja tuua ja üle korrata põhilised haridusteemalised seisukohad, millele toetun.

>  Kvaliteetne haridus peab olema kättesaadav sõltumata sünni- ja elukohast.
Kui me tahame, et elu (Saare)maal jätkuks sellisel viisil, nagu me harjunud oleme, pole meil alternatiivi heal tasemel väikekoolidele ning lasteaedadele. Kui need kaks asja elukoha lähedal puuduvad, siis lapsevanemad hääletavad varem või hiljem jalgadega.

>  Alusharidus ehk lasteaed on haridussüsteemi osa.
Lasteaedades töötavad õpetajad mitte kasvatajad. Õnneks on see mentaliteet hakanud lõpuks ka Saaremaalt taanduma. Küll aga on pikk tee minna veel selles osas, et lasteaed on haridusasutus, mitte lihtsalt koht, kus käiakse. Lasteaias laob riik, omavalitsus ja kogukond enda tulevikule vundamendi.

>  Alus- ja alghariduse võrgustik peab võimaldama käia kodulähedases lasteasutuses, samuti huviringides.
Noorele perele linnalisest keskkonnast maale kolimise juures on põhiliseks argumendiks elukeskkonna headus. Väga suure ja tähtsa osa sellest keskkonnast moodustab just lastele mõeldud sotsiaalse taristu kvaliteet ja lähedus.

>  Liikumine ühest kooliastmest teise peab olema läbi mõeldud ja kavandatud.
Haridussüsteem on TERVIK. Tee – lasteaiast kooli, algkoolist põhikooli, põhikoolist kutsekooli ja gümnaasiumisse ning viimastest, kes kõrgkooli, kes tööle, kes lihtsalt ennast ja maailma avastama – peab olema loogiline. Kodulähedasest väikekoolist peab olema tagatud sujuv liiikumine järgmisesse kooliastmesse mõnda teise kaugemal olevasse kooli.

>  Kõik sama piirkonna haridusasutused alates lasteaedadest kuni kõrgkoolideni kuuluvad ühtsesse haridussüsteemi/hariduskonsortsiumisse/haridusvõrgustikku.
See on lahendus, kuidas tagada haridussüsteemi terviklikkus ja reageerida piirkonnas toimuvatele muutustele. Lahendus, kuidas tagada haridusteenuse kvaliteet ja kättesaadavus piirkonnas, näiteks kogu Saare maakonnas.

>  Huviharidus, nii kehale kui vaimule, on fookuses ja haridussüsteemi osa.
Saaremaa arengu soodustamiseks on vaja tagada parimad tingimused laste  mitmekülgseks arenguks. See ei ole mõeldav ilma huvihariduseta.

>  Tugispetsialistid on väga olulised
Vaid piisava hulga tugispetsialistidega on võimalik märgata ja leida parimad lahendused igale lapsele just talle parimate õpiradade tekkimiseks.

>  Haridustöötajad on motiveeritud.
Õpetajad, tugispetsialistid, treenerid, ringijuhendajad jne saavad väärilist palka, töökeskkond on toetav ja neile on tagatud enesetäiendamise võimalused.

>  Lastevanemad on kaasatud.
Lastevanemate roll kohaliku kooli ja lasteaia juhtimises kaasarääkimisel on väga oluline. Nemad on need, kes annavad hinnangu teenusele ja teevad otsuse, kas nende pere lapsed käivad kodukoha lasteaedades ja koolides.
Noor pere, kes teeb otsuse rajada kodu maale, tahab osaleda koolielu korraldamisel ning rääkida kaasa oma laste arengus.Vaatasin stuudios über laua istuvaid inimesi ja mina olin vist ainuke, kes on nii-öelda teenuse tarbija nelja lapse vanemana, kellest kaks lasteaias, kaks koolis. Laste hariduse hea kvaliteet puudutab mind ja minu pere väga otseselt.

Kui me tahame, et elu Saaremaal jätkuks sellisel viisil, nagu me harjunud oleme, pole meil alternatiivi heal tasemel väikekoolidele ning lasteaedadele. Kui need kaks asja elukoha lähedal puuduvad, siis lapsevanemad hääletavad varem või hiljem jalgadega.

Täna on selgelt kõige odavam ja lapsekesksem viis algharidust pakkuda tegelikult just väikesed algkoolid. Need algkoolid, mida meil Saaremaal tänaseks enam ei ole.

Meil ei ole alternatiivi väikestele koolidele.

Loe lisaks Saarte Hääle artiklist või kuula saate podcasti:

 


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853